ระบบลงทะเบียนเพื่อใช้งาน Google Application for Education and Microsoft Office 365
ลืมรหัสผ่าน (Forgot password)

Username : @su.ac.th
เลขบัตรประชาชน กรอกเฉพาะตัวเลข 13 ตัว (CitizenID/PassportNO):
วันเดือนปีเกิด (Birthdate example: 19/09/1999) :
ชื่อ (Firstname Thai):
นามสกุล (Lastname Thai) :
ชื่อ ภาษาอังกฤษ (Firstname English):
นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Lastname English) :
เลขประจำตัวนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษา) (StudentID) :