ระบบบัญชีใหม่และเข้าใช้งาน Google Application for Education and Microsoft Office 365
เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)
การตั้งรหัสผ่าน จะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร และประกอบด้วย 3 ใน 5 อย่าง ดังต่อไปนี้
1. ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ภาษาอังกฤษ : ABCDEF ... Z
2. ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ภาษาอังกฤษ : abcdef ... z
3. ตัวเลข (Number) : 01234 ... 9
4. สัญลักษณ์พิเศษ (Special characters) : !@#$% ...+
5. ตัวอักษร Unicode เช่น ตัวอักษรภาษาไทย หรือภาษาอื่น ๆ (ระวัง -> เครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ อาจไม่สามารถใช้ได้)
6. ไม่ควรนำชื่อหรือนามสกุลภาษาอังกฤษ มาผสมในการตั้งรหัสผ่าน

The password must be least 8 characters long and include 3 in 5 are below.
1. English uppercase characters : ABCDEF ... Z
2. English lowercase characters : abcdef ... z
3. Number : 01234 ... 9
4. Special characters : !@#$% ...+
5. Unicode characters : Thai language characters or other language (Warning -> Some computers may not use this character)
6. Do not take your first or last name in English. Mix in the password.

Username : @su.ac.th
รหัสผ่านปัจจุบัน (Current password):
รหัสผ่านใหม่ (New password) :
รหัสผ่านอีกครั้ง (Confirm password):